Uwaga: strona nie będzie poprawnie działać jeśli nie włączysz obsługi JavaScript!

Regulamin świadczenia usług serwisu Filmy.to z dnia 01.04.2016


 1. PREAMBUŁA

  KORZYSTANIE Z PORTALU, WŁĄCZAJĄC W TO PRZEGLĄDANIE ZAWARTOŚCI PORTALU, ORAZ KORZYSTANIE Z JEGO FUNKCJONALNOŚCI, MOŻLIWE JEST WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM ZAPOZNANIU SIĘ I ZAAKCEPTOWANIU CAŁOŚCI POSTANOWIEŃ REGULAMINU. UŻYTKOWNIK, KTÓRY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZWIĄZANIE GO PRZEZ KTÓREKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ REGULAMINU ZOBOWIĄZANY JEST DO NIEKORZYSTANIA Z PORTALU. KORZYSTAJĄC Z PORTALU UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, IŻ ZAPOZNAŁ SIĘ I W CAŁOŚCI AKCEPTUJE POSTANOWIENIA REGULAMINU.

  PORTAL NIE UMOŻLIWIA HOSTOWANIA MATERIAŁÓW VIDEO. ZAWARTE W PORTALU ADRESY URL MATERIAŁÓW VIDEO, ODNOSZĄ SIĘ WYŁĄCZNIE DO MATERIAŁÓW VIDEO HOSTOWANYCH W SERWISACH ZEWNĘTRZNYCH NIE ZARZĄDZANYCH PRZEZ OPERATORA PORTALU I SĄ PUBLIKOWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PORTALU.

  Z PORTALU NIE MOGĄ KORZYSTAĆ REZYDENCI CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, REZYDENCI KOREAŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWO-DEMOKRATYCZNEJ ORAZ REZYDENCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ.

 2. MISJA I WARTOŚCI
  1. Portal wraz z wszystkimi funkcjonalnościami może być wykorzystywany wyłącznie do celów pozostających w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym oraz zasadami współżycia społecznego.
  2. Misją Portalu jest tworzenie i wspieranie społeczności fanów kinematografii, poprzez kreowanie przestrzeni umożliwiającej edukowanie, informowanie, komentowanie, wymienianie opinii oraz prowadzenie dyskusji i konstruktywnej krytyki odnoszącej się do filmów, seriali, aktorów, reżyserów, scenarzystów, twórców oraz wykonawców.
  3. Wartościami uznawanymi i promowanymi przez Portal są tolerancja, otwartość oraz poszanowanie praw osób trzecich.
 3. DEFINICJE
  1. Portal - witryna internetowa wraz z infrastrukturą techniczną, oprogramowaniem, domenami internetowymi, elementami graficznymi oraz zawartością tekstową, zarządzana przez Operatora.
  2. Operator - zarządzająca Portalem spółka ORBI ENTERTAINMENT LIMITED z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, lub inny podmiot wyznaczony do zarządzania Portalem.
  3. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Portalu, w trakcie której podał oraz zweryfikował swój adres email.
  5. Profil - ogół informacji dotyczących Użytkownika oraz sposobu korzystania przez niego z Portalu.
  6. Konto Użytkownika - wydzielona część Portalu oraz funkcjonalności, przeznaczona dla Użytkownika, który dokonał rejestracji w Portalu.
  7. Partner - podmiot współpracujący z Operatorem w zakresie obsługi technicznej Portalu lub w ramach wzajemnej kooperacji promocyjnej, marketingowej i biznesowej.
  8. Treści - wszelkie materiały opublikowane w Portalu przez Użytkownika, w szczególności teksty, komentarze, grafiki, zdjęcia oraz adresy URL do materiałów video oraz innych materiałów opublikowanych w serwisach zewnętrznych.
  9. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Portalu oraz prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników.
 4. USŁUGI
  1. Usługi świadczone w ramach Portalu polegają na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem pośredniczenia w transmisji danych oraz przechowywania i udostępniania przez Użytkowników ich danych, w szczególności w formie komunikatów elektronicznych.
  2. Operator umożliwiając w ramach świadczonych usług transmisję danych przekazywanych przez Użytkowników, nie jest inicjatorem przekazu danych, nie wybiera odbiorcy przekazu danych, nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w tym przekazie.
  3. Operator może dokonywać automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji, przy czym dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla realizacji transmisji.
  4. Operator umożliwiając transmisję danych oraz zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich, nie modyfikuje danych, posługuje się uznanymi i stosowanymi technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania, nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi.
  5. Operator udostępnia w ramach Portalu zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkowników.
  6. Usługi świadczone w ramach Portalu są świadczone bezpłatnie, jednakże skorzystanie z części usług może wymagać zamówienia lub skorzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Partnerów współpracujących z Operatorem.
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik korzysta z Portalu na własne ryzyko i odpowiedzialność, akceptując usługi Portalu takie jakie są.
  2. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za to w jaki sposób korzysta z Portalu.
  3. Użytkownik korzystając z Portalu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązującego porządku prawnego, zasad współżycia społecznego oraz postanowień Regulaminu.
  4. W razie powzięcia przez Użytkownika wiarygodnej informacji o naruszeniu postanowień Regulaminu przez osobę trzecią, Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Operatora.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania przy użyciu Portalu treści bezprawnych oraz do podejmowania przy użyciu Portalu jakichkolwiek działań bezprawnych lub naruszających prawa osób trzecich.
  6. Użytkownik w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie:
   1. zamieszczał Treści popierających jakąkolwiek formę dyskryminacji, Treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, Treści wulgarnych, Treści propagujących korzystanie z narkotyków lub innych środków odurzających wyłączonych z obrotu, Treści zachęcających do nadużywania napojów alkoholowych, Treści pornograficznych lub obscenicznych, a także nie będzie zamieszczał linków do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
   2. korzystał z Portalu w celach komercyjnych, w szczególności nie będzie dokonywał odsprzedaży dostępu do Portalu bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Operatora, nie będzie korzystał z Portalu w celach reklamowych ani promocyjnych;
   3. zbierał żadnych danych osobowych Użytkowników, w tym nazw Profili;
   4. pozyskiwał Użytkowników w celach komercyjnych;
   5. pozyskiwał dostępu do Treści inaczej niż wyłącznie na własny użytek;
   6. rozsyłał niezamówionej informacji handlowej korzystając z użyteczności i dostępności Portalu;
   7. podejmował aktywności, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpływać na struktury Portalu, do których Użytkownik nie posiada dostępu ani podejmował działań mogących w jakikolwiek sposób wpływać na stabilność i funkcjonalność Portalu;
   8. kopiował, powielał, dystrybuował, przekazywał, nadawał, wyświetlał, sprzedawał, licencjonował ani wykorzystywał Treści w żaden inny sposób, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody uprawnionych licencjodawców Treści.
 6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA
  1. Operator, w granicach przewidzianych przepisami obowiązującego porządku prawnego, nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone działaniem Użytkownika korzystającego z Portalu oraz jego funkcjonalności.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za Treści opublikowane w Portalu przez Użytkowników.
 7. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  1. Użytkownik zobowiązuje się, że Treści udostępniane przez niego w Portalu, nie będą objęte prawem własności intelektualnej podmiotów trzecich, za wyjątkiem wypadku gdy Użytkownik posiada wymaganą zgodę uprawnionego lub inne skuteczne prawo do udostępnienia Treści w Portalu.
  2. Podmiot, którego prawo zostało naruszone poprzez Treści zamieszczone w Portalu powinien powiadomić o tym fakcie Operatora za pośrednictwem formularza zgłoszenia naruszeń praw autorskich.
  3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści dostępnych w Portalu, Operator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Treści, co nastąpi nie później niż w ciągu 72 godzin od otrzymania wiarygodnej wiadomości o treściach bezprawnych.
  4. Portal oraz wszystkie jego elementy, które nie są Treściami udostępnianymi przez Użytkowników, w tym znaki towarowe, bazy danych, ich zestawienia w Portalu, podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy obowiązującego porządku prawnego.
  5. Korzystanie z Portalu oraz Treści udostępnianych przez Użytkowników, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw lub licencji do Treści oraz Portalu i jego elementów. Korzystanie z nich następuje wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, chyba że Użytkownik uzyska pisemną zgodę uprawnionego podmiotu.
  6. Zabrania się w szczególności:
   1. pobierania lub/i wtórnego wykorzystywania Treści lub jakichkolwiek elementów Portalu, zarówno częściowego, jak i w całości;
   2. wprowadzania zmian do Treści publikowanych przez innego Użytkownika;
   3. odtwarzania publicznego lub publicznego udostępniania Treści publikowanych przez innego Użytkownika.
  7. Użytkownik, poprzez publikację Treści w Portalu, wyraża zgodę na nieograniczoną terytorialnie, niewyłączną i nieodpłatną publikację tych Treści w Portalu oraz na korzystanie z Treści przez Operatora lub/i innych Użytkowników. Zgoda na publikację i korzystanie, o których mowa w zdaniu poprzednim wygasają z chwilą, kiedy Użytkownik, który ich udzielił, usunie je z Portalu.
  8. Użytkownik publikujący Treści w Portalu oświadcza, że:
   1. ma prawo do dysponowania Treściami lub/i przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe lub/i posiada prawo do korzystania z Treści obejmujące prawo do prezentowania Treści w Internecie oraz prawo do udzielania dalszych licencji w tym zakresie.
   2. posiada wszystkie uprawnienia do tego, by Treści mogły być udostępniane w Portalu, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub licencje z prawem do udzielania sublicencji oraz prawa wykorzystania wizerunku a udostępnienie Treści nie spowoduje naruszenia praw lub dóbr osobistych osób trzecich.
   3. Treści nie zawierają informacji wprowadzających w błąd a ich zawartość lub/i forma nie naruszają obowiązujących przepisów.
 8. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU
  1. Poprawne korzystanie z Portalu możliwe jest za pośrednictwem odpowiedniego sprzętu spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
   1. połączenie z siecią Internet o przepustowości co najmniej 1Mbps;
   2. posiadanie systemu operacyjnego z zainstalowanym oprogramowaniem Flash, Java, Java Script, Adobe Acrobat Reader oraz programami dekompresującymi;
   3. posiadania przeglądarki internetowej z włączoną obsługą ActivePlayer, zaktualizowanym komponentem DRM oraz z włączoną obsługą plików cookies.
  2. Przed skorzystaniem z Portalu, Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia czy jego sprzęt spełnia minimalne wymogi techniczne potrzebne do poprawnego korzystania z Portalu.
 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Portalu.
  2. Reklamację należy złożyć drogą elektroniczną na adres email Operatora.
  3. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  4. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga dodatkowych informacji, lub napotka przeszkody wynikające z przyczyn niezależnych od Operatora, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do momentu uzyskania od Użytkownika niezbędnych wyjaśnień lub do momentu ustania istnienia tych przeszkód.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione w dowolnej chwili, bez podawania przyczyny i obowiązują od momentu ich opublikowania.
  2. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
  3. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub nieskuteczne, to nie spowoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy.
  4. Wykonanie umowy zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu następuje na terytorium Republiki Wysp Marshalla oraz podlega w całości prawu Republiki Wysp Marshalla.

Teraz oglądane:

 • Filmy
 • Seriale
 • Dokumentalne
 • Dla dzieci
 • Blood & Oil
  Dramat, Kryminał - USA (2015) Jakość: Średnia, wersja językowa: Lektor PL. Dodany: 5 miesięcy temu.
 • Strażacy
  Obyczajowy - Polska (2015) Jakość: Średnia, wersja językowa: Film polski. Dodany: 5 miesięcy temu.
 • Designated Survivor
  Thriller - USA (2016) Jakość: Wysoka (HD), wersja językowa: Lektor PL. Dodany: 2 dni temu.
 • The Grand Tour
  Motoryzacyjny - USA (2016) Jakość: Wysoka (HD), wersja językowa: Napisy PL. Dodany: 1 tydzień temu.
 • Człowiek z wysokiego zamku
  The Man in the High Castle
  Thriller, Sci-Fi - USA (2015) Jakość: Wysoka, wersja językowa: Napisy PL. Dodany: 2 miesiące temu.
 • Bestia
  The Beast
  Dramat, Kryminał - USA (2009) Jakość: Średnia, wersja językowa: Lektor PL. Dodany: 2 miesiące temu.
 • Mia i ja
  Mia and Me
  Fantasy, Przygodowy, Animacja - Kanada, Włochy, Niemcy (2011) Jakość: Średnia, wersja językowa: Dubbing PL. Dodany: 3 miesiące temu.
 • Ed, Edd i Eddy
  Ed, Edd, 'n' Eddy
  Komedia, Animacja, Familijny - USA, Kanada (1999) Jakość: Niska, wersja językowa: Dubbing PL. Dodany: 4 miesiące temu.
 • Zaklinacze koni
  Heartland
  Dramat, Familijny - Kanada (2007) Jakość: Średnia, wersja językowa: Lektor PL. Dodany: 1 miesiąc temu.
 • Flintstonowie
  The Flintstones
  Komedia, Animacja, Familijny - USA (1960) Jakość: Średnia, wersja językowa: Dubbing PL. Dodany: 3 miesiące temu.
 • Iniemamocni
  The Incredibles
  Komedia, Akcja, Animacja - USA (2004) Jakość: Wysoka (HD), wersja językowa: Dubbing PL. Dodany: 3 tygodnie temu.